Deklaracja szczecińska 2019-2023

Deklaruję, że będę wspierał wszystkie inicjatywy służące naszemu miastu #Szczecin. To nasza odpowiedź na propozycje przedstawione przez Prezydent Szczecina.

“Deklaracja szczecińska 2019 – 2023″
My, kandydaci w wyborach do Sejmu i Senatu RP, uznajemy Szczecin, stolicę Województwa Zachodniopomorskiego, za metropolię oddziałującą na cały region i miasto o szczególnym znaczeniu dla całej zachodniej Polski. Startując do wyborów parlamentarnych, z myślą o rozwoju Rzeczypospolitej i dobru mieszkańców naszego kraju, chcemy widzieć ten rozwój oraz codzienność przez pryzmat potrzeb naszych lokalnych społeczności. Dlatego popierając poniższe postulaty deklarujemy nasze wsparcie dla samorządu lokalnego Szczecina.
1. Uregulowanie zasad finansowania systemu oświaty, w którym dotacja celowa w stu procentach pokryje wydatki związane z wynagradzaniem pracowników oświaty.
2. Stworzenie rządowego programu wsparcia uczniów szkół ponadpodstawowych, pochodzących z mniejszych ośrodków i kontynuujących edukację w metropoliach, umożliwiającego naukę poza miejscem zamieszkania, z uwzględnieniem finansowania miejsc w bursach i internatach, a także wsparcia stypendialnego.
3. Budowa obejścia zachodniego Szczecina, wraz z przeprawą Police – Święta.
4. Umożliwienie przejęcia przez Miasto Szczecin bulwarów u stóp Wałów Chrobrego.
5. Zabezpieczenie dofinansowania budowy drogowego dostępu do portu w Szczecinie – jako elementu podnoszenia konkurencyjności zespołu portów Szczecin – Świnoujście.
6. Dofinansowanie budowy dróg do Zakładów Chemicznych w Policach, w związku z aktualną działalnością i planowaną rozbudową Z.Ch.Police (dofinansowanie łącznika drogowego ul. Sosabowskiego z ul. Szafera oraz Trasy Północnej).
7.​Ustanowienie na rzecz Szczecina rekompensaty finansowej za zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej, budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajętych pod nie gruntów, a także zrekompensowanie strat z tytułu wprowadzanych ulg, poprzez zwiększenie udziału samorządu w PIT.
8. Zwiększenie do 80 mln zł dofinansowania budowy Stadionu Miejskiego i Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Szczecinie.
9.​Pełne pokrycie wydatków na zadania zlecane przez rząd jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych np. nadzoru budowlanego, organizacji i obsługi systemu wypłaty świadczeń.
10.​Zabezpieczenie przez stronę rządową 50-procentowego finansowania inwestycji oraz kosztów tworzenia i prowadzenia ośrodka „Stocznia – Wolność i Solidarność” w historycznej świetlicy na terenie Stoczni Szczecińskiej.
11.​Stworzenie funduszu samorządowo-rządowego finansującego programy działań mających na celu ograniczenie szkodliwej emisji do atmosfery np. program wymiany pieców, program wymiany taboru. Integracja programów rządu i samorządu daje szansę na zwiększenie skuteczności działań i większego wsparcia dla mieszkańców.
12.​Przyjęcie rozwiązań ustawowych ustalających odpowiedzialności producentów i sieci handlowych wprowadzających do obrotu opakowania z tworzyw sztucznych (np. system kaucyjny) i przenoszących na ww. podmioty koszty zagospodarowania tych odpadów, tym samym zmniejszenie obciążeń dla mieszkańców, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.​

Szczecin, wrzesień / październik 2019 r.